Arrhythmia Center
Stockholm

Till dig som är uppsatt på vår väntelista för flimmerablation

På denna sida hittar Du praktisk information inför den ablation av förmaksflimmer Du remitterats till. Under Allmänt om förmaksflimmer och Ablation hittar du information om vad förmaksflimmer är och hur det behandlas. Du kommer att få ytterligare information och ha möjlighet att ställa frågor vid inskrivningen. Du får också gärna kontakta oss per telefon eller mail.

Förberedande behandling

Innan ablationsbehandlingen är det viktigt att Du äter blodförtunnande läkemedel i minst 4 veckor. Äter Du Waran (blodförtunnande medel) är det viktigt att det så kallade INR-värdet ligger på stabil nivå. Vi ber Dig därför att kontrollera INR-prov 1 gång/vecka under de 3-4 sista veckorna innan ablationen. INR-värdet ska då ligga mellan 2,0 och 3,0, om det inte gör det är det viktigt att Du kontaktar oss. Vid inläggningen ber vi Dig att ta med provsvar på de aktuella värdena de senaste 2 månaderna, Din vårdcentral eller Ditt hemsjukhus hjälper Dig med detta. På senare tid har även Pradaxa, Xarelto och Eliquis accepterats som förbehandling inför ablation. Dessa mediciner sätts ut 12 timmar innan ablation och återupptas två timmar efter ablationen.

Du skall också ta med en lista över de mediciner Du äter för närvarande samt mediciner för 3-4 dagars förbrukning.

Inskrivning

Cirka tre veckor före inläggningen kommer Du att få ett kallelsebrev där tid och plats för inskrivningen framgår. Du kommer då att träffa Din behandlande läkare samt en sköterska.

Vid inskrivningen kommer du att intervjuas om Dina besvär och få ytterligare information om ingreppet. Det är av stort värde om Du fyller i det frågeformulär som medföljer kallelsen. Vidare kommer EKG och blodprover att tas. Ibland utförs även en ultraljudsundersökning av hjärtat. I vissa fall genomförs ablationen samma dag som inskrivningen, ibland dagen efter och Du kommer då att få sova hemma eller på hotell natten innan ingreppet.

Tillsammans med Ditt kallelsebrev medföljer remisser för blodprovtsagning. Vi önskar att Du strax innan Ditt besök/inläggning besöker sjukhusets provtagningscentral (kemiska laboratoriet) för att lämna blodprov, medtag remisserna dit.

Provtagningscentralen är belägen vid hiss K, plan 3. (karta)

Behandlingsdagen

Du skall duscha och tvätta håret noggrant kvällen innan eller behandlingsdagens morgon. Du måste vara fastande, varken mat eller dryck, i minst 6 timmar innan ingreppet. En lugnande tablett ges en timme innan ablationen.

På ablationslabbet kommer Du att omhändertas av sjuksköterskor som förbereder behandlingen genom att klistra elektroder på Din överkropp, steriltvätta Dina ljumskar samt placera ett sterilt lakan från halsen till fötterna. Om inte en ultraljudsundersökning via matstrupen utförts de sista dygnen kommer detta att utföras strax innan ablationen. Efter att ljumsken bedövats förs smala kablar, katetrar, upp till hjärtat. Med hjälp av ett datoriserat kartläggningssystem och en röntgenundersökning med kontrast (Dyna-CT)utformas en bild av vänster förmak som ligger till grund för behandlingen.

Efter detta startas behandling som baseras på att lungvenerna isoleras från förmaket med värme.

Eftersom behandlingen kan orsaka smärta kommer Du att få smärtstillande och lugnande mediciner. Om Du trots det har ont skall Du tala om det för personalen så att ytterligare smärtstillning kan ges.

Om Du skulle få förmaksflimmer under ingreppet kommer Du eventuellt att sövas och genomgå en elkonvertering för att hjärtat skall gå i normal takt igen. Ingreppet tar vanligtvis mellan 2-6 timmar.

Efter ingreppet skall Du vara sängliggande i 4 timmar.

Utskrivning

Vanligtvis blir Du utskriven på morgonen efter ablationen. Räkna med att vara i full aktivitet efter cirka en vecka. Viss ömhet i ljumsken kan finnas kvar under några dagar. Vid plötslig nytillkommen svullnad i ljumsken skall Du kontakta oss. Detta gäller också om Du drabbas av andnöd, hosta eller oförklarlig feber. Det är vanligt att man upplever värk eller smärta i bröstet, speciellt vid djupandning, under de första dagarna efter ingreppet. Detta är helt normalt men om besvären är svåra eller inte försvinner skall Du kontakta oss. Det är också mycket vanligt med extra-slag och även förmaksflimmer under de första månaderna efter en ablation. Detta betyder inte att ingreppet har misslyckats men om inte förmaksflimret går över inom något dygn skall Du kontakta Din läkare.

Behandlingen med blodförtunnande medel skall fortsätta i minst 3-6 månader efter ingreppet. Övrig medicinering som givits p.g.a. förmaksflimret kan i enstaka fall tas bort direkt men för det mesta skall denna pågå i ytterligare cirka tre månader.

Graviditet

Du som är kvinna får inte vara gravid när Du genomgår denna undersökning/behandling eftersom röntgenstrålning kan skada ett eventuellt foster.

Dataregistrering

Information om ingreppet med bl.a. uppgifter om resultat och vissa tekniska data lagras i en databas på sjukhuset samt i ett nationellt kvalitetsregister. Uppgifter om långtids­resultatet kommer också att lagras på motsvarande sätt. (Enl. personuppgifts­lagen SFS 1998:204)